Home

Even voorstellen

Het Uilennest

Voeding

Tijden en tarieven

Toeslagen

Fotoís

Contact

 

 

 

Kinderopvangtoeslag

 

Recht op kinderopvangtoeslag.

Ouders kunnen kinderopvangtoeslag krijgen als ze gebruik maken van een geregistreerd kindercentrum of van een geregistreerde gastouder die is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau. Aan het recht op kinderopvangtoeslag zijn wel voorwaarden verbonden.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten ouders voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor sommige gezinssituaties gelden aanvullende regels, bijvoorbeeld voor co-ouders, alleenstaande ouders of langdurig zieken of werklozen.

Kinderopvangtoeslag voor gewerkte uren

Sinds 2012 is de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt. Ouders hebben bij dagopvang (voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar) recht op toeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Bij de vaststelling van dit percentage is rekening gehouden met de reistijd en de pauzes van de ouders en met schoolvakanties.

Voor schoolgaande kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) kunnen ouders voor 70% van de werkuren van de minst werkende partner in aanmerking komen voor een toeslag. Schoolgaande kinderen maken namelijk minder uren gebruik van opvang. Ook hierbij wordt rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders en met schoolvakantie.

Bij beŽindiging van de werkzaamheden als werknemer of als zelfstandige wordt een termijn van 3 maanden gehanteerd waarin de ouder hetzelfde recht houdt op kinderopvangtoeslag. Hierdoor hoeven ouders die binnen 3 maanden nieuw werken vinden, geen nieuwe kinderopvang te zoeken.

Kinderopvangtoeslag bij ziekte, vakantie, deeltijd-WW of ouderschapsverlof

Bij ziekte, bijscholing, vakantie, een deeltijd WW-uitkering of ouderschapsverlof wijzigt de arbeidsduur (aantal gewerkte uren) niet. Die omstandigheden hebben dan ook geen invloed op het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag.

Hoogte kinderopvangtoeslag

De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang is afhankelijk van het gezamenlijk toetsingsinkomen en van het aantal kinderen. Het kabinet heeft voor 2012 de toeslagpercentages verlaagd om de kinderopvangtoeslag financieel beheersbaar te houden. Zo daalt de toeslag voor de hoogste inkomens van ruim 82% naar 58%.

 

 

Maximale tarieven kinderopvangtoeslag.

De kinderopvangtoeslag wordt berekend over het uurtarief dat de kinderopvanginstelling bij de ouder in rekening brengt. Daar is wel een maximum aan verbonden. Het uurtarief verschilt per kinderopvangsoort.

De maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2013 zijn:

Ä 5,17 voor gastouderopvang.

Is de kinderopvang duurder, dan krijgen ouders over het deel boven de maximum uurprijs geen kinderopvangtoeslag.
In 2012 kunnen ouders per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit maximum geldt voor alle opvangsoorten.

 

Aanvraag en proefberekening kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag aanvragen en gegevens wijzigen kan via de website Toeslagen.nl van de Belastingdienst. Op deze website is het ook mogelijk om de kinderopvangtoeslag te berekenen.

 

Tegemoetkoming bij sociaal-medische indicatie.

In bepaalde gevallen is kinderopvang nodig om sociale of medische redenen. Een voorbeeld is een gezinsituatie waarin de ene ouder ziek is en de andere ouder wil werken. Het kan ook voorkomen dat het om sociale redenen wenselijk is om het kind naar de kinderopvang te brengen. Het kind of de ouder heeft dan een sociaal-medische indicatie (smi). In dat geval kunnen ouders bij de gemeente terecht voor een mogelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Het Rijk heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. Maar gemeenten zijn volledig zelfstandig in hun smi-beleid.

 

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als u werkt of een opleiding volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als u een toeslagpartner heeft, moet u allebei werken of een opleiding volgen om in aanmerking te komen. Bovendien moet u gebruik maken van geregistreerde kinderopvang. Er is ook nog een aantal andere situaties waarin u mogelijk recht heeft op kinderopvangtoeslag.

 

Voorwaarden kinderopvangtoeslag.

U en uw eventuele toeslagpartner komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U heeft een of meer kinderen en ontvangt voor deze kinderen kinderbijslag of een pleegouderbijlage. Krijgt u geen kinderbijslag of pleegouderbijdrage, dan moet u per kwartaal minimaal Ä 408 uitgeven aan het levensonderhoud van uw kind.

Uw kinderen staan op uw woonadres ingeschreven.

Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie. Dit kan een kinderdagverblijf zijn, een buitenschoolse opvang of een geregistreerde gastouder die is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau. Of uw kinderopvang is geregistreerd, kunt u opzoeken in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Het Uilennest  staat geregistreerd onder nummer: 498333048
U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als uw kind wordt opgevangen door vrienden en familie, naar de peuterspeelzaal of naar de tussenschoolse opvang gaat. Voor tussenschoolse opvang maakt het niet uit waar uw kind tussen de middag overblijft: op school of bij een geregistreerde gastouder of kindercentrum. U kunt in geen van deze gevallen toeslag krijgen.

Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

U of uw toeslagpartner betaalt de kosten van de kinderopvang.

U werkt, studeert, of volgt een traject om de kans op werk te vergroten of een inburgeringscursus.

U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

U woont in Nederland, een ander land binnen de Europese Unie of in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Dit geldt ook voor uw eventuele toeslagpartner.

Aanvullende regels kinderopvangtoeslag

In enkele situaties gelden aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag of heeft de Belastingdienst extra informatie nodig: www.belastingdienst.nl